Adresa: Srbija, 24321 Mali Iđoš, Dr. Babcsányi Sándor 2.
E-mail: forumzenamidjos@gmail.com
Telefon: 381 (0) 63 885 6226

Banka:
Vojvođanska banka ad. Novi Sad, Filijala Bačka Topola
Žiro račun: 325-9500600009368-76 (dinarski)


Planovi


Centar za diferencijalnu dijagnostiku

Deca su različita. Samim tim sa svakom detetu treba prići na drugačiji način. Zajednica treba da teži ka stvaranju uslova da svako dete ima jednake šanse za ispunjavanje potreba pojedinca. Po našim očekivanjima uskoro će se i u Srbiji uvesti inkluzivna nastava (predviđena je za 2010. godinu) u kojoj će - nadamo se - dete biti najvažnije.
U inkluzivnoj nastavi učitelj treba unapred da dobije informacije o sposobnostima, ranijim iskustvima, životnim okolnostima deteta. Stručna grupa Centra za diferencijalnu dijagnostiku imaće zadatak da na osnovu prikupljenih podataka od strane volontera postavi diferencijalnu dijagnostiku i izradi program za inkluzivnu nastavu učenika.Centar za dnevni boravak dece iz socijalno ugroženih porodica i romsku decu

Da bi se dete formiralo u pozitivnu ličnost, treba da ima jednake uslove. Centar za dnevni boravak dece koji planira Forum žena Mali Iđoš doprineće da deca iz socijalno ugroženih porodica i deca iz romske zajednice imaju jednake šanse, smanjiće im se osećaj izolovanosti i doprineće jačanju osećanja pripadnosti zajednici.
Volonteri i volonterke u okviru dnevnog boravka dece na osnovu preporuka stručnjaka Centra za diferencijalnu djagnostiku organizovaće razne aktivnosti - radionice.
Planira se, da se Centar za dnevni boravak - uspostavi u zgradi Foruma žena Mali Iđoš i da će obuhvatiti oko 25-30 -oro dece.Služba kućne nege i pomoći u kući starim i iznemoglim licima - Klub za dnevni boravak starih

Jedan od prioritetnih zadataka u Strateškom planu socijalne zaštite opštine Mali Iđoš za period 2008-2012 je kućna nega starih sugrađana. Služba kućne nege je formirana sredinom 2008. godine sa jednim medicinskim osobljem i jednom geronto-domaćicom. Volonterke naše organizacije posetama starim licima ispunjavaju njihove psiho-fizičke potrebe, uzimajući u obzir njihove lične potrebe.
U dugoročnim planovima naše organizacije je organizovanje Kluba za dnevni boravak starih i uspostavljanje službe "seoskog domara" na iskustvima iz Mađarske i u okviru zakonskih propisa i mogućnosti u Srbiji.Poboljšanje položaja žena na selu - Savetodavna i SOS pomoć.

Kao ženska organizacija smatramo da položaj žena na selu možemo popraviti njihovim adekvatnim informisanjem, odnosno organizovanjem različitih stručnih predavanja i edukacija.
U savetodavnoj službi za pojedine oblasti angažovaćemo adekvatne stručnjake.