Adresa: Srbija, 24321 Mali Iđoš, Dr. Babcsányi Sándor 2.
E-mail: forumzenamidjos@gmail.com
Telefon: 381 (0) 63 885 6226

Banka:
Vojvođanska banka ad. Novi Sad, Filijala Bačka Topola
Žiro račun: 325-9500600009368-76 (dinarski)


Projekti


27.
Naziv projekta: Karneval cveća na Dan Majki u Malom Iđošu
Iznos donacije: 40.000,00 dinara
Period projekta: 2-3. maj 2015.godine
Opšti cilj: Organizovanje karnevala cveća i izložbe u Malom Iđošu u čast Majki na Dan Majki prve subote i nedelje u maju 2015.godine i postavljanje temelja za tradiocionalizaciju ove manifestacije kao lokalne manifestacije i turističke ponude ruralnog razvoja
Donator: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
SLIKE

26.
Naziv projekta: Jednake šanse – jednake mogućnosti – inkluzija Roma i raseljenih lica u Malom Iđošu
Iznos donacije: 1.518.985,56 dinara
Period projekta: 15.03.2014. -18.03.2015.godine
Opšti cilj: Unapređivanje kapaciteta osnovne škole za uspešno uključivanje u kvalitetno obrazovanje dece romske nacionalnosti na nivou lokalne zajednice
Donator: Švedska vlada, Misija OEBS u Srbiji
SLIKE

25.
Naziv projekta: Da ne bude kasno...
Iznos donacije: 100.000,00 dinara
Period projekta: 03.01.2015 - 03.04.2015.godine
Opšti cilj: Rana prevencija nasilja nad ženama u partnerskim odnosima kao i upoznavanje sa elektronskim nasiljem i sprečavanje istih već kod osnovnoškolskog uzrasta i unapređenje saradnje civilnog i javnog sektora (udruženja žena, CSR i 3 osnovne škole u opštini Mali Iđoš)
Donator: AP Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
SLIKE

24.
Naziv projekta: Lokalni odgovor na nasilje
Iznos donacije: 100.000,00 dinara
Period projekta: 01.09.2014.- 30.11.2014.godine
Opšti cilj: Podizanje nivoa informisanosti i znanja o porodičnom nasilju volonterki ženskih NVO, saradnika CSR, članova Geronto službe opštine Mali Iđoš i podsticanje saradnje među njima, formiranje radne grupe i sastavljanje dokumenta „Lokalni odgovor na nasilje“ tj. Akcioni plan lokalnih aktinosti radi suzbijanja nasilja u porodici i partnerskim odnosima
Donator: AP Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
SLIKE:
- Radionica za članice ženskih organizacija 30.novembra 2014. godine
- Jednodnevni seminar 10.oktobra 2014.godine
- Dvodnevni seminar 29-30.septembra 2014.godine

23.
Naziv projekta: Proširenje usluga Geronto službe opštine Mali Iđoš
Iznos donacije: 100.000,00 dinara
Period projekta: 01.08.2014.- 31.12.2014.
Opšti cilj: Celovita organizovana društvena briga o starima kroz razvoj postojeće vaninsistucionalne usluge socijalne zaštite – usluge kućne nege i pomoći u kući i usluge seoskih domaćina – u sva tri naselja opštine Mali Iđoš
Specifični cilj: Zapošljavanjem fizioterapeuta proširiti usluge koje pruža Geronto služba opštine Mali Iđoš
Donator: AP Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

22.
Naziv projekta: Održivost usluge kućne nege i pomoći
Iznos donacije: 991.482,63 dinara
Period projekta: 26.februara - 31.decembar 2014.godine
Opšti cilj: Uspostavljanje institucionalnog okvira koji će omogućiti nesmetan rad i održivost usluge seoskog domaćina u okviru službe kućne nege i pomoći starima i bolesnima, koja ima stabilne izvore finansiranja,i koja je prepoznata i od strane države, kao pouzdanog partnera u rešavanju problema u društvu.
Specifični cilj: Uticanje na članove Opštinskog veća, odnosno odbornike Skupštine opštine Mali Iđoš da sredstva koja se u Odluci o budžetu za 2014.godinu predviđena za pružanje pomoći starim domaćinstvima u potpunosti budu namenjeni finansiranju usluge kućne nege i pomoći u kući i usluge seoskih domaćina u opštini Mali Iđoš i da finansiranje službe kućne nege i pomoći u Odluci o budžetu za 2015.godinu bude definisana kao posebna budžetska stavka.
Projekat je podržala Trag fondacija, u okviru programa Javno zastupanje za reformu socijalne zaštite, koji se realizuje uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Detalje informacije i slike pod JAVNO ZASTUPANJE.

21.
Naziv projekta: Prekogranično seosko povereništvo
Broj projekta: HUSRB/1203/222/125
Iznos donacije: 65.756,00 €
Donator: Evropska unija
Period projekta: 15.maj 2013. - 14. maj 2014. godine
Glavni partner iz Mađarske: Društvo seoskih domaćina područja između Dunava i Tise i Kečkemeta. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete – Kecskemét
Partneri iz Srbije:Forum žena Mali Iđoš i Udruženje za razvoj naselja peščarske visoravni Severne Bačke Horgoš
Cilj projekta: Prikazivanje usluge seoskog domaćina kao primera dobre prakse u Evropskoj uniji na teritoriji Vojvodine
Detalje informacije i slike nalaze se u glavnom meniju pod FALUGONDNOKSÁG.

20.
Naziv projekta: Budi svoja, daj sebe...
Period: 1.juli 2013 - 31.decembar 2013.
Donator: Opština Mali Iđoš
Iznos donacije: 50.000,00 dinara
Direktna cilja grupa:
- Nezaposlene žene iz opštine Mali Iđoš koje su napunile 50 godina života.
- Predstavnice ženskih NVO – članice ženskih udruženja sa teritorije opštine Mali Iđoš.
Opšti cilj: Ekonomsko osnaživanje seoskih žena u opštini Mali Iđoš putem njihovog neformalnog obrazovanja,i organizovanje kreativnih radionica.
Specifični ciljevi:
-Podizanje nivoa znanja i informisanosti žena preko pedeset godina života u opštini Mali Iđoš
-Podsticanje ženskog aktivizma i umrežavanja žena u Opštini Mali Iđoš
SLIKE

19.
Naziv projekta: Unapređenje rada Geronto službe opštine Mali Iđoš
Period: od 01.07.2013. do 31.12.2013.godine
Donator: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Iznos donacije: 690.200,00 dinara
Partnerska organizacija: Caritas Subotica
Direktna cilja grupa:
1. Starački iznemogla, nepokretna ili polupokretna lica sa hroničnim i akutnim oboqewima preko 65 godina života i osobe sa invaliditetom koje žive na teritoriji opštine Mali Iđoš
2. Članovi Geronto službe opštine Mali Iđoš
Opšti cilj: Celovita orgnaizovana društvena briga o starima kroz razvoj postojeće vaninstitucionalne usluge socijalne zaštite – usluge kućne nege i pomoći u kući i usluge seoskih domačina u sva tri naselja
SLIKE

18.
Naziv projekta: Porodični dan - 2013
Period: 20.juli 2013.
Donator: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova APV
Iznos donacije: 70.000,00 dinara
Cilj: Podizanje nivoa svesti i prihvatanja principa interkulturalnosti, multikulturalnosti i različitosti kod dece uzrasta 3-15 godine života i jačanje vrednosti porodice, ako osnovnog stuba društva
SLIKE

17.
Naziv projekta: Socijalna usluga i vikendom u opštini Mali Iđoš
Period: od 01.05.2012. do 31.01.2013.godine
Donator: Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europa i BCIF - Balkanski fond za lokalne inicijative - Beograd
Iznos donacije: 14.000,00 €
Direktna cilja grupa:
Osobe iznad 65 godina i osobe sa invaliditetom ili aktunim bolestima
Opšti cilj: Podrška i unapređenje inovativnim međusektorskim socijalnim uslugama u opštini Mali Iđoš, kroz kućnu negu i ispomoć starim i bolesnim licima, osobama sa invaliditetom i akutnim bolestima.
Specifični ciljevi:
1.Razvoj usluge kućna nega i ispomoć u opštini Mali Iđoš, proširenjem i uvođenjem inovativnih usluga korz vikend dežurstva službe, i uvodjenjem nove medicinske usluge.
2.Društvena uključenost staračkih, samačkih domaćinstva i osoba sa invaliditetom ili akutnim bolestima u saradnji sa Narodnom bibliotekom Mali Iđoš i volonterima udruženja žena.

16.
Naziv projekta: „Edukativna podrška za osnaživanje žena u Opštini Mali Iđoš“
Period: od 01.05.2012. do 30.11.2012.godine
Donator: Opština Mali Iđoš
Iznos donacije: 80.000,00 dinara
Direktna cilja grupa:
-Osobe angažovana na pružanju usluge Pomoć i nega u kući
-Predstavnice ženskih NVO sa teritorije Opštine Mali Iđoš.
Opšti cilj projekta: Unapređenje kvaliteta lokalnih usluga socijalne zaštite i kvalitetniji život za građane i građanke Opštine Mali Iđoš.
Specifični ciljevi:
Podizanje nivoa znanja i informisanosti žena/negovateljica koje pružaju uslugu Pomoć i nega u kući na teritoriji Opštine Mali Iđoš. Podizanje nivoa svesti i podsticanje ženskog aktivizma u Opštini Mali Iđoš

15.
Naziv projekta: Zajedno – za poboljšavanje položaja žena u sva tri sela opštine Mali Iđoš u 2012. godini
Period: od 01.06.2012. do 30.11.2012.godine
Donator: Opština Mali Iđoš
Iznos donacije: 70.000,00 dinara
Ciljna grupa:
-članice ženskih udruženja opštine Mali Iđoš – koje izrađuju unikatne predmete od tekstila,otvorene za nova saznanja i nove metode u izradi predmeta od tekstila
-deca opštine Mali Iđoš između 5-15 godina života, otvoreni za upoznavanje tradicionalnih vrednost drugih naroda koji žive na teritoriji opštine Mali Iđoš
Opšti cilj: Jačanje saradnje između ženskih organizacija opštine Mali Iđoš organizovanjem zajedničkih radionica, izložbi i druženja i jačanje vrednosti porodice, kao osnovnog stuba društva.
Specifični ciljevi:
1.Ekonomsko osnaživanje seoskih žena u opštini Mali Iđoš organizovanjem kreativnih radionica
2.Podizanje nivoa svesti i prihvatanja principa interkulturalnosti i različitosti kod dece uzrasta 5-15 godina

14.
Naziv projekta: ÉRTÜK - VELÜK – EGYÜTT- 2 (ZBOG NJIH – S NJIMA –ZAJEDNO-2)
Period: 1. juli – 31. decembar 2011. godine
Donator: Opština Mali Iđoš
Iznos donacije: 90.000,00 dinara
Ciljna grupa: Učenici Ogledne osnovne škole Adi Endre agresivnijeg ponašanja i deca bez samopouzdanja uzrasta 7-14 godina života,
Opšti ciljevi: Prihvatanje različitosti kod dece i dečjih grupa koje žive u različitim društvenim okolnostima i stvaranje mogućnosti za njihovu školsku, odnosno društvenu integraciju

13.
Naziv projekta: Zajedno - za poboljšavanje položaja žena
Period:1. juli – 31. decembar 2011. godine
Donator: Opština Mali Iđoš
Iznos donacije: 90.000,00 dinara
Ciljna grupa: Članice ženskih udruženja u opštini Mali Iđoš koje se bave ručnim radom, a nemaju mogućnost za alternativne prihode
Ciljevi: Stvaranje uslova za alternativne prihode ženama u ruralnim sredinama.

12.
Naziv projekta: ÉRTÜK - VELÜK - EGYÜTT (ZBOG NJIH – S NJIMA – ZAJEDNO)
Period: 2010.
Donator: Opština Mali Iđoš
Iznos donacije: 150.000,00 dinara
Ciljna grupa: Učenici Ogledne osnovne škole Adi Endre agresivnijeg ponašanja i deca bez samopouzdanja uzrasta 7-14 godina života
Opšti ciljevi: Prihvatanje različitosti kod dece i dečjih grupa koje žive u različitim društvenim
okolnostima i stvaranje mogućnosti za njihovu školsku, odnosno društvenu integraciju

11.
Naziv projekta: Inovativna socijalna usluga Seoski domaćin u opštini Mali Iđoš
Period: 2010.
Donator: Pokrajinski Sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju
Iznos donacije: 200.000,00 dinara
Ciljna grupa: Starački iznemogla, nepokretna ili polupokretna lica sa hroničnim i akutnim oboljenjima i osobe sa invaliditetom u opštini Mali Iđoš
Ciljevi: Poboljašanje kvaliteta života osobama sa invaliditetom i starim licima u opštini Mali Iđoš kroz razvoj postojećih i uvođenjem novih socijalnih usluga

10.
Naziv projekta: Inovativna socijalna usluga Seoski domaćin u opštini Mali Iđoš
Period: 1.juli 2010. - do 30.juna 2011.godine.
Donator: Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europa i BCIF - Balkanski fond za lokalne inicijative - Beograd
Iznos donacije: 19.808,00 €
Ciljna grupa: Starački iznemogla, nepokretna ili polupokretna lica sa hroničnim i akutnim oboljenjima i osobe sa invaliditetom u opštini Mali Iđoš
Ciljevi: Poboljašanje kvaliteta života osobama sa invaliditetom i starim licima u opštini Mali Iđoš kroz razvoj postojećih i uvođenjem novih socijalnih usluga

9.
Naziv projekta: FOR THEM FOR US (Za njih – zbog nas)
Period: 2009
Donator: UNDP, Ministarstvo inostranih poslova Rumunije, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srbije, Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu AP Vojvodine
Iznos donacije: 440.000,00 dinár
Ciljna grupa: Prosvetni radnici obrazovnih ustanova opštine Mali Iđoš i volonterke Foruma žena Mali Iđoš
Ciljevi: Jačanje kapaciteta ljudskih resursa obrazovnih institucija i NVO sektora u Malom Iđošu u pripremnom periodu za inkluzivnu nastavu kroz edukaciju i priprema za akreditaciju rada Centra za diferencijalnu dijagnostiku

8.
Naziv projekta: Priđi bliže – Gyere közelebb – Av majpase - Hajdë ngat meje
Period: 2009
Donator: Opština Mali Iđoš
Iznos donacije: 70.000,00 dinara
Ciljna grupa: Učenici Ogledne osnovne škole Adi Endre agresivnijeg ponašanja i deca bez samopouzdanja uzrasta 7-10 godina života, učenici Ogledne osnovne škole Adi Endre agresivnijeg ponašanja i deca bez samopouzdanja uzrasta 11-14 godina života
Opšti ciljevi: Smanjenje agresivnosti dece, stvaranje mogućnosti za njihovu školsku, odnosno društvenu integraciju i prihvatanje različitosti kod dece, i dečjih grupa koje žive u različitim društvenim okolnostima.
Specifični ciljevi: U okviru programa za smanjenje agresivnosti kod dece uzrasta 7-14 godina u maju i junu organizovane su dve igraonice, na kojima posebna pažnja je posvećena sticanju samopouzdanja uz običaje mentalne higijene i igara dramske pedagogije i prevazilaženju straha, nenasilnoj komunikaciji u rešavanju konfliktata.

7.
Naziv projekta: Korak dalje - jer je dete dete, da ga volite i razumete...
Period: 2007-2008
Donator: BCIF - Balkanski fond za lokalne inicijative - Beograd Iznos donacije: 342.950, 00 dinara
Ciljna grupa: Deca uzrasta 10-15 godina romske i mađarske nacionalnosti asocijalnog ponašanja iz specijalnih i redovnih odeljenja OŠ "Adi Endre" u Malom Iđošu, njihove porodice i nastavnici i graðani naselja Mali Iđoš.
Kratkoročni ciljevi: Smanjivanje agresivnog ponašanja dece ometene u razvoju i asocijalnog ponašanja uzrasta 10-15 godina , kroz organizovanje kreativnih Igraonica na kojima će se posvetiti posebna pažnja sticanju samopuzdanja uz običaje mentalne higijene i igara dramske pedagogije za prevazilaženje straha i rešavanju konfliktnih situacija bez agresivnosti.
Dugoročni ciljevi: Jačanje saradnje roditelja i prosvetnih radnika osnovne škole, jačanje vrednosti porodice, kao osnovnog stuba društva. Upoznavanje i prihvatanje dečjih prava po meðunarodnoj Deklaraciji o pravima deteta kako u porodici tako i u društvu.

6.
Naziv projekta: Dete je dete, da ga volite i razumete...
Period: 2006-2007
Donator: BCIF - Balkanski fond za lokalne inicijative - Beograd
Iznos donacije: 235.153,00 dinara
Ciljna grupa: Deca uzrasta 4-14 godina romske i neromske nacionalnosti i njihovi roditelji
Ciljevi: Prihvatanje i podstrek na prihvatanje različitosti stigmatičnih grupa.

5.
Naziv projekta: Šansa za jednakost
Period: 2006-2007
Donator: Ekumenska humanitarna organizacija
Iznos donacije: 100.000,00 dinara
Ciljna grupa: Deca uzrasta 4-6 godina romske i mađarske nacionalnosti iz socijalno ugroženih porodica i njihovi roditelji
Ciljevi: Ostvarivanje partnerske saradnje sa predškolskom ustanovom, osnovnom školom i zdravstvenom ustanovom radi socijalizacije romske dece i dece iz socijalno ugroženih porodica.

4.
Naziv projekta: Sveti Nikola u poseti deci
Period: novembar-decembar 2004. godine
Donator: Fondacija Ileš iz Budimpešte - Radionica Zenit iz Subotice
Iznos donacije: 8.150,00 dinara
Ciljna grupa: Deca iz socijalno ugroženih porodica između 4-14 godina života
Ciljevi: Smanjenje stepena izolovanosti dece iz socijalno ugroženih porodica i jačanje osećanja pripadnosti zajednici.

3.
Naziv projekta: Za njih - zbog nas
Period: 2004.
Donator: Omladinski klub PRONI - Subotica
Iznos donacije: 16.000,00 dinara
Ciljna grupa: Deca iz socijalno ugroženih porodica mađarske nacionalnosti i deca iz romske zajednice
Ciljevi: Organizovanjem Stvaralačkih radionica stvoriti uslove za socijalizaciju dece iz socijalno ugroženih porodica i dece iz romske zajednice, a posebna pažnja će se posvetiti izgradnji pozitivne JA slike, običajims mentalne higijene i igara dramske pedagogije za prevazilaženje predrasuda.

2.
Naziv projekta: Daj'mo im šanse
Period: 2003
Donator: Ekumenska humanitarna organizacija - Novi Sad
Iznos donacije: 30.526,00 dinara
Ciljna grupa: Socijalno ugrožene porodice
Ciljevi: Poboljšanje kvaliteta života socijalno ugroženih porodica

1.
Naziv projekta: Čisti - zajedno
Period: 2002
Donator: Ekumenska humanitarna organizacija - Novi Sad
Iznos donacije: 10.000,00 dinara
Ciljna grupa: Velike porodice sa društvene periferije, socijalno ugrožene porodice
Ciljevi: Stvaranje uslova za poboljšanje kvaliteta života socijalno ugroženim velikim porodicama organizovanjem zdravstvenih i pedagoških savetovališta, obezbeðenjem higijenskih paketa